Thursday, 7 July 2011

Allah je - nema boga osim Njega


Allah, dž.š., je oduvijek i On nema početka. 

Sve osim Allaha, dž.š., je stvoreno i ima početak.  

Allah, dž.š., je Stvoritelj svega, Održavalac svega, 

Istinski Vlasnik svega i Vladar nad svime. 

Allah, dž.š., je davalac života i smrti, davalac svake koristi i štete i davalac svakog dobra i zla.
 
On sve zna, sve vidi, sve čuje, sve može. 

Niko Mu ravan nije. 

Allah, dž.š., čini što želi i ne postoji neko ko Mu se može suprotstaviti u onome što On želi. 

On nema potrebu ni za kime i ni za čime. 

On je neovisan od sviju i svega, a svi i sve je ovisno o Njemu. 

Nema boga osim Allaha.

Allah, dž.š., je rekao: 

"On je Taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo učiniti, to je Njemu lahko. Njemu pripada najuzvišeniji primjer i na nebesima i na Zemlji. On je Silan i Mudar." 

(Er-Rum, 27.)
 
Razlog Allahovog, dž.š., stvaranja svih živih stvorenja i neživih stvari je da bi Ga slaveći, hvaleći i veličajući obožavali. Allah, dž.š., je rekao: 

"Njega slavi sedam nebesa, i Zemlja, i oni na njima. I ne postoji ništa što Ga ne slavi i ne hvali, ali vi to ne razumijete. On je zaista blag i mnogo prašta." 

(El-Isra', 44.)