Monday, 14 January 2013

SURA EL-ADIJAT - Prema tefsiru imama Taberija

U ime Allaha Milostivog Samilosnog

1- Tako mi onih koji dahćući jure
2- pa varnice vrcaju
3- i zorom napadaju,
4- i dižu tada prašinu
5- pa u njoj u gomilu upadaju
6- čovjek je zaista, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
7- i sam je on toga doista svjestan,
8- i on je zato što voli bogatsvo- radiša.
9- A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
10- I kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima,
11- Gospodar njihov toga Dana sigurno znati sve o njima.


Učenjaci se razilaze u komentaru prvog ajeta ove sure. Neki kažu: ''Pod onima koji dahću misli se na konje u trku koji su razigrani''. Kao potvrdu svom mišljenju navode slijedeće predaje: 

- Prenosi se od Ibn-'Abbasa da je rekao: ''U ovom ajetu se misli na konje''. Neki drugi učenjaci smatraju da se ajet odnosi na deve.
- Imam Taberi putem svog lanca prenosioca bilježi da je Ibn-'Abbas, r.a., također u komentaru ovog ajeta rekao: ''Znači za vrijeme borbe''.
- 'Ikrime veli: ''Ovaj ajet se odnosi na konjicu''.
- Prenosi se da je 'Ikrime upitan o značenju ovog ajeta pa je odgovorio: ''Zar nisi vidio kako konji kada su u galopu dahću''.
- 'Ata veli: ''Samo psi i konji od svih životinja imaju tu osobimu da dahću''. Slično mišljenje zastupaju: Mudžahid, Katade, Dahhak i dr.

Drugi pak smatraju da se ovaj ajet odnosi na deve. Kao dokaz za svoju tvrdnju navode mišljenja sljedećih učenjaka:
- 'Abdullah veli: ''Ovaj ajet se odnosi na deve''.
- Se'd bin-Džebejr, r.a., prenosi da je Ibn-'Abbas, r.a., rekao:
''Dok sam jedne prilike sjedio pored Ka'be došao mi je neki čovjek i pitao me za značnje ovog ajeta pa sam mu odgovorio: ''Misli se na konje koji galopiraju na Allahovom putu… Čovjek se okrenu od mene i ode do 'Alije, r.a., koji je sjedio kod vrela Zem-zem pa mu postavi isto pitanje. 'Alija, r.a., ga upita: ''Jesi li o tome pitao nekog drugog osim mene? Čovjek mu odgovori: ''Da, pitao sam 'Abdullah, r.a., pa mi je odgovorio: ''Misli se na konje koji galopiraju na Allahovom putu''. 'Alija, r.a., mu reče: ''Idi i zovi ga neka dođe do mene''. Kada sam došao do 'Alije, r.a., rekao mi je: ''Odgovaraš ljudima na pitanja o onome što dobro ne poznaješ. Tako mi Allaha, prva bitka koja se odigrala u islamu je bitka na Bedru. Muslimani su tada sa sobom imali samo dva konja; Zubejrov i Mikdadov. Kako će onda konji biti ti na koje se ovaj ajet odnosi? Pod onima koji dašćući jure misli se na konjicu koja se za vrijeme hadža kreće od 'Arefata do Muzdelife''. Ibn-'Abbas, r.a., veli: ''Tada sam se odrekao svog mišljenja i prihvatio sam mišljenje 'Alije, r.a.,''.

Ibn Mes'ud, r.a., kaže: ''Tj. na hadžu''. Ovo mišljenje zastupa:
Ibn-Mes'ud, Ibrahim i dr. Imam Et-Taberi veli: ''Smatram da je ispravnije mišljenje onih koji tvrde da se ovaj ajet odnosi na konje jer deve ne dašću nego je to osobina konja…''.

2- pa varnice vrcaju Učenjaci se razilaze i u komentaru ovog ajeta. Neki kažu: ''Ove varnice proizvode konji sa kopitama''. Kao potvrdu za svoje mišljenje navode slijedeće: - Upitan je 'Ikrime o značenju ovog ajeta pa je rekao: ''Sijevaju i vrcaju''. Katade veli: ''Ove varnice proizvode konji sa svojim kopitama''. Isto mišljenje imaju 'Ata, Dahhak, i dr. Drugi pak tvrde da se u ajetu misli na konje koji svoje jahaće nose u plamen rata. Kao dokaz navode nekoliko predaja od Katade koji veli: ''Nose u boj svoje jahaće protiv njihovih neprijatelja''. Treći kažu: ''Misli se na ratnike koji poslije bitke potpaljuju vatre kraj kojih se odmaraju''. Kao dokaz za to navode da je 'Alija, r.a., upitao Ibn-'Abbasa, r.a., o značenju ovog ajeta pa je odgovorio: ''Ajet znači: pa poslije bitke spremaju hranu i potpaljuju vatre''. Jedni smatraju da se ovaj ajet odnosi na spletke koje ljudi čine jedni drugima. Neki smatraju da se ajet odnosi na jezike (organe) . Ovo mišljenje zastupa Ibn-'Abbas, i Mudžahid. Et-Taberi veli: ''Smatram da je najispravnije da kažemo da se Allah, dž.š., zaklinje sa iskrama koje vrcaju a koje proizvode kopite konja koji jure u galopu, ili ljudi sa potpaljivačima, jezici riječima i ljudi sa svojim spletkama. Konji svoje jahaće nose u plamen rata. Allah, dž.š., nam nije ostavio jasan dokaz koji bi nas uputio na neki od ovih značenja tako da sva ova značenja mogu potpasti pod ovaj ajet''. 3- i zorom napadaju,
Neki kažu da se ovaj ajet odnosi na one koji javno i otvoreno napadaju svoje neprijatelje.
Ibn-'Abbas, veli: ''Neki čovjek me je upitao o značenju ovog ajeta pa sam odgovorio: ''To je konjica koja napada na Allahovom putu''.
'Ikrime veli: ''Tj. ujutro napadaju na svog neprijatelja''. Slično mišljenje zastupa Mudžahid, Katade i dr.
Drug smatraju da se ajet odnosi na deve koje se guraju na dan Kurban bajrama kada se tjeraju na Minu. Ovo mišljenje zastupa 'Abdullah. Et-Taberi veli: ''Allah, dž.š., se kune onima koji zorom napadaju ne odnoseći se na bilo koga posebno tako da svi oni koji u ovo vrijeme napadaju potpadaju pod ovu zakletvu…''.

4- i dižu tada prašinu
tj. pa dižu dolinom prašinu. Ovo mišljenje zastupa Mudžahid, 'Ata, 'Ikrime, Katade, i dr.

5- pa u njoj u gomilu upadaju
tj. sa svojim jahaćima upadaju u gomilu.
'Ikrime veli: ''Tj. upadaju među nevjernike''.
Slična mišljenja zastupaju Ibn-'Abbas, 'Ata, Mudžahid i dr.
Drugi pak smatraju da se pod ovim riječima misli na Muzdelifu. Ovo mišljenje zastupa 'Abdullah.

6- čovjek je zaista, zaista, Gospodaru svome nezahvalan
Tj. čovjek je nezahvalan na blagodatima koje mu je Allah, dž.š., podario. Značenje riječi: ''kenud'' spomenute u ajetu je: zemlja iz koje ne raste nikakvo rastinje. Slična mišljenja zastupa Ibn-'Abbas, Mudžahid, i dr.
Hasan el-Basri u komentaru ovog ajeta veli: ''Tj. nabraja nevolje koje su ga zadesile a zaboravlja blagodati koje su mu podarene''. Allahov Poslanik, sallallahu 'alejhi we sellem, je rekao: ''Nezahvalan Allahu je onaj ko jede sam, tuče svoga roba i drugima ništa ne poklanja''.

7- i sam je on toga doista svjestan,
Katade veli: ''Ovaj ajet znači: Allah, dželle še'nuhu, dobro vidi njegovu nezahvalnost''. Slično mišljenje zastupa i Sufjan.

8- i on je zato što voli bogatsvo- radiša.
tj. čovjek je radi prevelike ljubavi prema imetku radiša.
Neki kažu da se ajet odnosi na škrtaca.
9- A zar on ne zna da će, kada budu oživljeni oni koji su u grobovima
tj. zar ovaj čovjek ne zna da će kada budu proživljeni oni iz kaburova…

10- I kad iziđe na vidjelo ono što je u srcima
tj. postane jasno šta se krije u grudima ljudi.

11- Gospodar njihov toga Dana sigurno znati sve o njima.
tj. poznavat će njihova djela i ono što su krili u svojim grudima i što su javno činili sa svojim organima. On će sve to dobro poznavati i na osnovu toga će ih nagrađivati.

Priređeno prema tefsiru: Džami'u-l-bejan 'an te'vili aji-l-Kur'an od imama Taberija
Priredio: Zijad Dervić