Friday, 31 May 2013

Vrijeme iftara u Holandiji u ljetnom periodu ?

Pitanje br. 118
 
Trenutno živim u Holandiji, a ovdje je u ljetnom periodu akšam kasno, tj. vrijeme iftara je najkasnije u 22:45, a zora je u 01:50. Da li ćemo mi inša'Allah postiti do tog vremena ili ćemo se ravnati sa Saudijskom Arabijom?
 
 Odgovor br. 118
 
Kažu u Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji: "Allah, dželle šenuhu, se obraća vjernicima i kaže : "O vjernici, propisuje vam se post, kao što je propisan onima koji su bili prije vas, da bi ste Allaha bojali" (El-Bekare, 183). U drugom ajetu pojašnjava početak i završetak posta i kaže: "Jedite i pijte sve dok crnu od bijele niti noći ne budete raspoznavali, a zatim do noći postite." (El-Bekare, 187). Vidimo da je ajet općeg karaktera i ne odnosi samo na stanovnike ovog ili onog predjela, ovu ili onu vrstu i rasu. Stanovnici predjela u kojima je dan dug ulaze u opće značenje ovog ajeta (tj. obavezni su postiti od pojave zore do zalaska sunca, pa makar zalazak bio u 22:45). Onaj ko za vrijeme ramazana bude kod kuće, obavezan je postiti, bez obzira na dužinu i kratkoću dana. Izuzeti se može samo osoba koja ne može izdržati čitav dan, ili se pribojava smrti i bolesti. Toj osobi je dozvoljeno trenutno prekinuti post i uzeti onoliko hrane i pića koliko je dovoljno da se zadovolji najniža potreba. Nakon toga nastavlja sa postom, a taj dan je obavezna napostiti, u pogodnoj prilici za to." ("Fetava ramadan", 1/126).

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Kada su tačna vremena za klanjanje svih namaza ?

Pitanje br. 117
 
Kada su tačna vremena za klanjanje svih namaza počevši od sabaha do jacije?
 
 Odgovor br. 117
 
Podne-namaz nastupa kada Sunce pređe polovinu neba, tj. krene prema zapadu. Kaže Allah dželle šenuhu: "Obavljaj namaz kad Sunce s polovine neba krene, pa do noćne tmine…" (El-Isra, 78). Taj vremenski period prepoznaje se po pojavljivanju sjenke u pravcu istoka, nakon njenog gubljenja iz pravca zapada. Podne traje sve dok sjenka ne dostigne čovjekovu prirodnu veličinu.

Ikindija-namaz počinje sa krajem podnevskog vremena i traje dok Sunce ne požuti, prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Vrijeme ikindije-namaza je sve dok Sunce ne požuti…" (Hadis je zabilježio Muslim).

Akšam-namaz počinje sa zalaskom Sunca, tj. onog trenutka kada se sunčeva ploča potpuno izgubi i ne mogne se vidjeti ni u ravnici ni u brdovitom predjelu. Akšamsko vrijeme se prepoznaje i po nadiranju tmine iz pravca istoka, na osnovu riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Kada dođe noć iz ovog pravca-istoka i nestane dana iz ovog pravca-zapada, nastupilo je vrijeme iftara." Akšamsko vrijeme završava se nestajanjem večernjeg rumenila – večernje rumenilo je bjelina izmiješana sa crvenom bojom.

Jacija nastupa sa završetkom akšamskog vremena i traje do pola noći. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Jacija-namaz traje do polovine noći…" (Hadis je zabilježio Muslim). Polovina noći određuje se polovljenjem vremenskog perioda između zalaska Sunca i pojave zore. Onaj ko iz opravdanog razloga: sna, bolesti, putovanja, ne bude u stanju klanjati prije ponoći, dozvoljeno mu je klanjati sve do pojave zore ili nastupanja sabah-namaza.

Sabahsko vrijeme počinje pojavom druge (prave) zore, a završava se izlaskom Sunca, kao što se spominje u hadisu Abdullaha ibn Amra, kojeg je zabilježio Muslim. 
 
Sve propisane namaze, osim jacije i podne u slučaju velike vrućine, bolje je klanjati u prvo vrijeme, i na to podstiču opće riječi Allaha, dželle šenuhu: "i požurite sa činjenjem dobrih djela." (El-Maida, 48).

Dokaz da je jaciju bolje odgoditi nalazimo u riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što je jedne noći klanjao kasno: "Tako mi onoga, u čijoj je ruci moja duša, ovo je pravo jacijsko vrijeme. Da se ne bojim otežavanja ummetu, klanjao bih u tom vremenu."

Dokaz za odgađanje podne u vrućim danima, dok ne splasne vrućina, su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "U danima velike vrućine odgodite podne. Uistinu je velika vrućina zapah džehennemske vatre." (Buharija i Muslim)

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Zašto se Allah u Kur'anu izjašnjava u množini ?

Pitanje br. 116
 
Želio bih da mi odgovorite zašto se prilikom citiranja prijevoda Kur'ana, Allah izjašnjava u množini, kao npr.: "Nama ćete se vratiti", "Mi smo vas stvorili." itd.
 
 Odgovor br. 116
 
Kažu u Stalnoj komisiji za fetve u Saudijskoj Arabiji: "U arapskom jeziku postoje tri načina spominjanja vlastite ličnosti: prvo, upotreba lične zamjenice prvog lica množine "nahnu/mi" – ovim se želi ukazati na veličinu i moć; drugo, upotreba lične zamjenice prvog lica jednine "ene/ja" i treće, upotreba trećeg lica jednine "huve/on". Sva tri načina se nalaze u Kur'anu, koji je objavljen na arapskom jeziku. Allah, dželle šenuhu, se u Kur'anu obraća Arapima, na jeziku kojeg oni razumiju i poimaju." ("Fetava-l-ledžneti-d-daimeti", 4/176).

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Učenje Jasina za novac ?

Pitanje br. 114
 
Ako te neko pita da proučiš Jasin za umrlu mu rodbinu i ako ti daje pare za to, da li je grijeh te pare uzeti?
 
 Odgovor br. 114
 
Nije dozvoljeno učiti Kur'an za pare, bez razilaženja među islamskim učenjacima. Rekao je Ibn Ebil-Izz el-hanefi u "Komentaru Tahavijine poslanice o akidi": "Niko od prvih generacija nije plaćao učenje Kur'ana, niti je takvo nešto odobrio ili naredio. Nema razilaženja među islamskim učenjacima, oko zabrane učenja Kur'ana za pare." (Pogledaj: "Teshilu fehmi šerhi-t-tahavijje", 519). Prenosi Tirmizi od Imrana ibn Husejna da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Onaj ko bude učio Kur'an neka traži od Allaha, dželle šenuhu, njime. Bit će u mom ummetu ljudi koji će učiti Kur'an i tražiti od ljudi da im daju nadoknadu za to". Prenose Ahmed, Taberani, Bejheki od Abdurahmana ibn Šibla da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Učite Kur'an i radite po njemu. Ne budite nemarni prema njemu i ne pretjerujte. Ne stičite i ne zgrćite imetak putem njega." (Šejh El-Albani je ocijenio ove hadise vjerodostojnim u "Sahihu-l-džamiu-s-sagiru ve zijadetihi", 1/258 str., hadisi: 1168, 1169). Zabrana je općeg karaktera i podjednako obuhvata učenje uz traženje nadoknade i dobrovoljno davanje od tražioca usluge. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Sunećenje odrasle osobe ?

Pitanje br. 112
 
Kao dječaka roditelji me nisu sunetili. Sad sam spoznao vjeru i obavljam vjerske dužnosti. U ovim godinama bi mi sunećenje izazvalo neprijatnosti, pa me stoga interesuje da li sam dužan da se podvrgnem tom pothvatu.
 
 Odgovor br. 112
 
Obrezivanje je prema ispravnijem mišljenju islamskih učenjaka – šafijski i hanbelijski mezheb - vadžib, bez obzira na starosnu dob – Ibrahim, alejhi selam, je obrezan nakon što je napunio osamdeset godina. Najjači dokaz obaveznosti nalazimo u činjenici da se ostaci mokraće nakupljaju u koži koja prekriva glavić, što se može izbjeći samo obrezivanjem. Čistoća tijela je uvjet za ispravnost namaza, a nema čistoće tijela bez čistoće svih njegovih dijelova, između ostalog polnog organa. Šerijatsko pravilo kaže: "Ono bez čega se ne može upotpuniti vadžib, samo postaje vadžibom." Obaveze obrezivanja biva oslobođen samo onaj kome obrezivanje može prouzrokovati velike tjelesne ozljede i bolest. (Pogledaj opširnije u "Medžmuu-l-fetava", šejha Ibn Usejmina, 4/117, "El-Fetava-

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Da li je potrebna sehvi sedžda ako muktedija pogriješi u džematu ?

Pitanje br. 111
 
Da li je potrebna sehvi sedžda ako muktedija pogriješi u namazu u džematu? Da vas Allah nagradi.
 
 Odgovor br. 111
 
Ako muktedija pogriješi u namazu nije obavezan učiniti sehvi-sedždu prema većini islamskih učenjaka, kao što navodi Ibn Kudame u svom poznatom fikhskom dijelu "El-Mugniju", 2/439. Muavija ibn el-Hakem je progovorio u namazu iza Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a on mu nije naredio da učini sehvi-sedždu. Prenosi Darekutni od Abdullaha ibn Omera radijallahu anhuma da je rekao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: "Muktedija nije obavezan učiniti sehvi sedždu, a ako pogriješi imam obavezan je učiniti sa njim." Ovaj propis se odnosi na muktediju koji klanja za imamom od početka namaza. Muktedija koji pogriješi u dijelu namaza kojeg nije klanjao za imamom, tj. kojeg je naklanjavao, nakon što je imam predao selam, obavezan je učiniti sehvi-sedždu bez razilaženja među učenjacima. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Da li je dozvoljeno dati zekat da'vetskoj organizaciji ?

Pitanje br. 110
 
Da li je dozvoljeno dati zekat nekoj da'vetskoj organizaciji?
 
 Odgovor br. 110
 
Na osmoj sjednici Islamskog pravnog kolegija, održanoj u Mekki 27/4/1405, razmatrano je, između ostalog, pitanje davanja zekata u da'vetske svrhe. Nakon iznošenja mišljenja i dokaza članova Kolegija, većina je dozvolila davanje zekata u navedene svrhe i sve što pomaže da'vu, argumentujući to činjenicom da da'va ulazi u značenje riječi Allaha, dželle šenuhu: "na Allahovom putu" – jedna od osam kategorija koje se spominju u 60-om ajetu sure Tevbe. Da je pojam "fi sebilillahi" općeg karaktera i da nije striktno ograničen na borbu na Allahovom putu oružjem, ukazuje hadis u kojem se navodi da je čovjek darovao devu Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, kako bi je upotrijebio na Allahovom putu. Nakon toga je došla njegova žena kod Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i obavijestila ga da želi ići na hadždž. "Uzjaši ovu devu i idi! Hadždž se smatra Allahovim putem" – reče joj Poslanik." (Hadis su zabilježili: Ebu-Davud, Hakim i Bejheki, a šejh El-Albani, ga je ocijenio vjerodostojnim u "Irvau", broj hadisa 1587); i riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: "Borite se protiv idolopoklonika imetkom, životima i riječju." (Hadis su zabilježili Ahmed, Nesaija i Hakim). Rekao je Muhammed ibn Ibrahim – jedan od najvećih učenjaka ovog vijeka –: "Vrlo je važno napomenuti da je dozvoljeno dati zekat kao finansijsku potporu da'vi i onima koji brane vjeru od različitih vidova sumnji, jer je to jedan vid borbe na Allahovom putu, bolje rečeno jedan od najvećih vidova borbe na Allahovom putu." ("Fetavaz-zekat", autora Abdurrahmana ibn Džibrina, 137-139).

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Da li je dozvoljeno ugostiti nevjernika ?

Pitanje br. 109
 
Da li je dozvoljeno ugostiti nevjernika?
 
 Odgovor br. 109
 
Dozvoljeno je ugostiti nevjernika radi ostvarivanja nekog od propisanih šerijatskih ciljeva: poziv u Allahovu vjeru, pojašnjenje pravog puta, odbijanje zla kojeg je u stanju učiniti i sl., i to je u skladu sa poznatim fikhskim pravilom: "Sredstvo ima propis cilja". Ako je cilj propisan, sredstvo koje vodi njegovom ostvarivanju je, takođe propisano. Pri tome se mora paziti da im se ne izrazi naklonost – ljubav i mržnja u ime Allaha jedan je od velikih islamskih principa – i da se ne ugoste sa nečim što je Allah zabranio. (Pogledaj "Fetava ledžneti-daimeti lil ifta", 2/122)

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Koliko je dozvoljeno ženi kratiti kosu i pod kojim uvjetima ?

Pitanje br. 108
 
Koliko je dozvoljeno ženi kratiti kosu i pod kojim uvjetima?
 
 Odgovor br. 108
 
Dozvoljeno je kratiti kosu radi potrebe, kao što je nemogućnost njenog održavanja, ili poteškoća koja se javlja zbog njene velike dužine, bez razilaženja među današnjim učenjacima. Prenosi se od nekih Poslanikovih, sallallahu alejhi ve selleme, žena da su kratile kosu nakon njegove smrti, zbog toga što su ostavile ukrašavanje i nisu imale nikakvu potrebu za puštanjem kose. 

Postoji razilaženje među današnjim učenjacima oko kraćenja kose radi ukrasa.

1. Šejh Salih Fevzan, šejh Muhammed ibn Ibrahim i drugi, smatraju da je ženi zabranjeno kratiti kosu radi ukrašavanja. Svoj stav oni argumentuju činjenicom da je puštanje kose bilo poznato kao ukras muslimanke sve do nedavno, kada su muslimanke počele slijepo slijediti zapadnu ženu i učiti od nje kako će se sređivati i oblačiti.

2. Veliki broj današnjih učenjaka dozvoljava ženi kraćenje kose, među kojima možemo istači: Stalnu komisiju za fetve, šejha ibn Usejmina i šejha Muhsina Abbada. Ti učenjaci su postavili dva uvjeta za dozvolu:

a) da žena ne oponaša nevjernice i da izbjegava savremene frizure koje dolaze sa Zapada, 

b) da kraćenje ne nalikuje kraćenju muškaraca.

Kao dokaz za dozvolu oni navode riječi Aiše, radijallahu anha: "Žene Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, su kratile kosu do ispod ušiju." (Hadis je zabilježio imam Muslim). Rekao je imam Nevevi u komentaru ovoga hadisa: "Rekao je Kadi Ijad i drugi da su one to radile nakon smrti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, što je ispravno i neprihvatljivo je da su to radile za njegova života. Iz hadisa se da zaključiti da je ženi dozvoljeno kratiti kosu." (Pogledaj: "Šerhu-n-nevevi ala sahihi Muslim", 4/ 4-5). Nepojmljivo je da žene Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, koje su uzor drugim ženama, rade nešto što je zabranjeno ili mrsko Allahu, dželle šenuhu.

Što se tiče dokaza učenjaka koji zabranjuju kraćenje kose, odgovaraju na njega sa dva aspekta:

1. da on ne može ni u kom slučaju oponirati hadisu kojeg je navela druga strana, 

2. prihvatljivo je i razumljivo da se običaj žene, kada je u pitanju puštanje kose, promijenio u današnjem vremenu. Nekada je puštanje kose bio običaj, a danas je običaj kraćenje kose. Taj običaj nije u suprotnosti sa šerijatom, jer nema ni jednog jasnog teksta koji ga zabranjuje.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Šta da rade mladići koji nemaju uslove da se ožene ?

Pitanje br. 107
 
Imam pitanje za koje ja lično smatram da ga treba postaviti onom koji će ga uz pomoć Allaha i znanja koje mu je Allah dao odgovoriti. Naime, danas postoji veoma veliki broj braće koji nemaju uslove da se ožene i nisu u mogućnosti, a koji smatraju da se trebaju ženiti. Govorim o onoj braći koji nemaju recimo ni 19 godina, a koji se čuvaju da ne zgriješe prema Allahu i koji koliko toliko obaraju svoje poglede. Šta trebaju da rade i kako da postupaju?
 
 Odgovor br. 107
 
Prenosi Abdullah ibn Mes'ud da je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, rekao: "O skupino mladića! Ko ima mogućnosti za brak, neka se oženi. Na taj način će sačuvati svoj pogled i polni organ (od onoga što mu je zabranjeno). Onaj ko nema mogućnosti, neka posti, jer mu je post zaštita. (Buharija i Muslim)

Ovo je savjet onoga koji ne govori po hiru svome – nemaš mogućnost da se oženiš, posti. Možda se neko suprostavi i kaže: "Pokušao sam postiti, međutim, post mi nije pomogao." Kažemo mu: Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, ne govori po hiru svome, to je samo objava koja mu se objavljuje. Čovjek mora biti ubijeđen, da su Poslanikove riječi sušta istina i da se mora dogoditi u stvarnosti ono što je on obećao, zatim učiniti ono što se traži od njega dotičnim hadisom. Onaj ko bude postio, izbjegavajući mnoštvo hrane i pića prilikom sehura i iftara, sa ubjeđenjem da će to ublažiti njegovu strast, mora naći rezultate. Takođe, mladić treba izbjegavati sve ono što može pokrenuti njegovu strast i rasplamsati je, kao što je:

- bespotreban boravak na mjestima na kojima ima mnoštvo otkrivenih i izazovno obučenih žena, 

- gledanje tv-programa u kojem se pojavljuju žene, makar se radilo o programu koji je u osnovi dozvoljen, i dr.

Obaranje pogleda igra veliku ulogu u očuvanju mladića na pravom putu. Jedan od velikih problema kod omladinaca koji se drže vjere, jeste neobaranje pogleda. To je ono što često utiče na jačanje strasti i što prouzrokuje neželjene posljedice, poput razmišljanja o ženama i zanesenosti njima. Islam je zabranio zinaluk i sve ono što vodi njemu: pogled, osmaljivanje sa ženom, ulazak kod žena, miješanje muškaraca i žena, uljepšavanje glasa, iz čega su islamski učenjaci izveli poznato šerijatsko pravilo: "Sprječavanje uzroka koji vode haramu"

Zaposlenost stvarima, koje donose ovosvjetsku ili onosvjetsku korist, udaljava čovjeka od razmišljanja o strasti, prohtjevima i ružnim postupcima. Problem često dolazi, zbog besposličarenja i mnoštva slobodnog vremena. Kažu islamski učenjaci: "Ko svoju dušu ne zaposli pokornošću Allahu ili nečim korisnim, zaposliće ona njega grijehom i nepokornošću Allahu, dželle šenuhu. Allah najbolje zna. 

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Šta je to Bejtu'l-makdis ?

Pitanje br. 106
 
Selamu alejkum. Draga braćo zamolio bih vas da mi neko objasni šta je to "Bejtu'l-makdis".
 
 Odgovor br. 106
 
Bejtu-l-makdisom se naziva sveti mesdžid kojeg je sagradio Sulejman, alejhi-s-selam, u Palestini. Takođe Bejtu-l-makdis je Jerusalem. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Koliko će dženetlija imati hurija ?

Pitanje br. 105
 
Zadnji čovjek koji uđe u džennet koliko će imati hurija? Da li je broj hurija za sve isti osim šehida ili zavisi od stepena u Džennetu?
 
 Odgovor br. 105
 
Nema razlike između čovjeka koji zadnji i prvi uđe u Džennet u broju hurija, svaki muškarac će imati po dvije hurije kao što se navodi u vjerodostojnom hadisu. Izuzetak je šehid, kojeg će Allah oženiti sa 72 hurije. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Šta je propis za ljude koji poste, a ne klanjaju u mjesecu Ramazanu ?

Pitanje br. 104
 
Kakav je propis za ljude koji poste, a ne klanjaju u Ramazanu i kakav je propis za one koji kažu: “Nemojte postiti, jer ne klanjate?”
 
 Odgovor br. 104
 
Komisija za izdavanje fetvi u S. Arabiji je dala fetvu da onaj ko izostavlja namaz iz oholosti i poričući njegovu obavezu je nevjernik po idžmau uleme, a što se tiče onoga koji ga izostavlja iz lijenosti, najispravnije mišljenje je da on biva kafirom, a presuda o njegovom kufru poništava sva njegova dobra djela, pa i post. "A ako širk počine, djela će im propasti." Osoba koja posti, a ne klanja, ne smije joj se zabranjivati post, jer ga njegov post približava vjeri, pa će mu se srce bojati, a zatim Allahu pokajati i početi klanjati. Ovo važi i za onog koji posti i klanja samo uz Ramazan, tj. podsticati ga da to radi i mimo Ramazana.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Koja je razlika između fikha i šerijata ?

Pitanje br. 103
 
Es-selamu alejkum we rahmetullahi we berekatuhu! Koja je razlika između fikha i šerijata? Ako ste u mogućnosti dobro bi bilo da mi to malo bolje pojasnite, koristeći se pri tom dokazima iz Kur' ana i sunneta. Takođe neka mi šejh koji daje taj odgovor da svoje ime i prezime ako je u mogućnosti. Da vas Allah dž.š. nagradi.
 
 Odgovor br. 103
 
Razlika između fikha i Šerijata je u tome što je Šerijat općiji i obuhvata svojim značenjem fikh. Fikh je šerijatska nauka koja se bavi proučavanjem propisa za pojedinačna praktična pitanja. Nekada fikh ima značenje razumjevanje vjere uopćeno, a ne samo propisa. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: "Kome Allah želi dobro, da mu da razumije vjeru." Allah, dželle šenuhu, je u Kur'anu nazvao vjeru: šir'a i šeria'. Obje riječi imaju isto značenje. Kaže Allah, dželle šenuhu: "Zatim smo tebi šerijat propisali…" (El-Džasije, 18). Kažu mufessiri: "Tj. propisali smo ti cjelokupan vjerozakon, koji poziva u svako dobro i odvraća od svakog zla." (Pogledaj: "Tefsiru-s-sa'di", 722). Ne sumnjam, dragi brate, da si imao lijepu namjeru i da si htio ovim pitanjem da povečaš svoje znanje o vjeri, međutim, savjetujem te, da postavljaš pitanja o stvarima sa kojima se susrećeš svaki dan, kako bi naučio ono što ti je Allah naredio i sačuvao se onoga što ti je zabranio, a ne o onome što ti neće donijeti neku posebnu korist ili neophodno znanje. Šu'betu ibn Hadžadžu, poznatom muhaddisu, je došao čovjek iz Šama da ga pita da li je dozvoljeno činiti mesh po staklenim cipelama. Ovaj se naljutio na njega i nije mu htio odgovoriti, rekavši mu: "Allah te uputio, dolaziš sa tolike udaljenosti, da bi pitao o meshu po staklenim cipelama, pitaj ono od čega će te se okoristiti ti i tvoj narod"! Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Nošenje mahrame u kafirskim gradovima ?

Pitanje br. 102
 
Esselamu alejkum! Htela bih da znam, pošto studiram u ćafirskom gradu u Srbiji, a imam još dvije godine studija, bili mogla da stavim maramu dok sam u mom gradu, ali tamo ne postoji mogućnost da je nosim. Ovde u islamskoj zajednici postoje oprečna mišljenja. Jedni mi kažu da mogu da je stavim tako, dok drugi kažu da je to igranje sa Allahovim zakonom. Wallahi ja želim da ispunim tu Allahovu naredbu, ali volela bih i da završim fakultet u ime Allaha, a toliko ne mogu da čekam sa stavljanjem marame. Guši me ovo moje stanje. Molim vas ako je ikako moguće da mi požurite sa odgovorom, da li postoji ikakvo olakšanje za ovakvu situaciju. Allah da vas nagradi svakim dobrom.
 
 Odgovor br. 102
 
Uvažena i cijenjena sestro, ne znam kako si uopće mogla doći u dilemu, čemu da daš prednost, nastavi ili hidžabu. Hidžab je stroga obaveza muslimanke, a školovanje je dobrovoljno ili u najveću ruku kolektivna obaveza muslimana (kolektivna obaveza je, prema definiciji učenjaka, zajednička obaveza muslimana, koju, ako izvrši jedna skupina, spada sa ostalih). Šerijatsko pravilo glasi: "Kada se suprostave dvije koristi i nemoguće ih je spojiti, daje se prednost većoj koristi". U tvom slučaju došlo je do međusobnog suprostavljanja koristi koju je šerijat učinio individualnom obavezom (fardi ajnom) svake žene, i koristi koja je dobrovoljna, ili je u najveću ruku kolektivna obaveza muslimana (fardi kifaje). Nemoguće ih je spojiti, osim zapostavljanjem jedne od njih, ako se pokriješ, ne možeš ići na nastavu, a ako budeš išla na nastavu, moraćeš se otkriti. Prednost se daje većoj koristi, u ovom slučaju pokrivanju (hidžabu). Individualna obaveza je jača od kolektivne obaveze. Kada Allah, dželle šenuhu, i Njegov Poslanik nešto narede, ni vjernik ni vjernica nemaju pravo oklijevati, nećkati se, i tražiti načina da se oslobode njihove naredbe. Rekao je Allah, dželle šenuhu: "Vjernik i vjernica nemaju da po svome nahođenju postupe, kada im Allah i Njegov Poslanik nešto narede. Onaj ko bude nepokoran Alahu i Poslaniku, uistinu je u velikoj zabludi." (El-Ahzab, 36). Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Monday, 27 May 2013

Ramazanski post i dojilja koja doji svoje dijete ?

Pitanje br. 99
 
Esselamu alejkum! Interesuje me šerijatski propis po pitanju dojilje koja doji svoje dijete, da li ona mora postiti mjesec Ramazan. Pošto pri postu može izgubiti mlijeko, da li joj je dopušteno ne postiti u Ramazanu, a da taj post naposti poslije kada ne bude više dojila dijete. Jer ako majka želi upotpuniti dojenje na dvije godine, da li joj je to preče ili post u mjesecu Ramazanu? Molim vas da mi navedete dokaz uz odgovor.
 
 Odgovor br. 99
 
Jedan od uvjeta kojeg musliman i muslimanka trebaju ispuniti da bi bili obavezni postiti, jeste mogućnost (sposobnost), tj. podnošenje posta bez poteškoće – osoba koja nije u mogućnosti postiti, osim uz veliku tegobu nije obavezna postiti. Dvije su vrste takvih osoba:

a) osobe kod kojih je nemogućnost trajna, kao što je starac i bolesnik koji se ne nada ozdravljenju; njima je obaveza da, umjesto svakog dana ramazana, nahrane siromaha – jednom siromahu će dati četvrtinu saa' riže, brašna i sl., ili 2,40 kg. Postoji i drugi način nahranjivanja siromaha, kojeg je koristio Enes, radijallahu anhu, kada je ostario, a on se ogleda u pripremanju hrane za trideset siromaha.

b) osobe koje su trenutno u nemogućnosti, kao što je bolesnik koji se nada ozdravljenju, trudnica i dojilja. Bolesnik koji se nada ozdravljenju će prekidati post i napostiti propuštene dane nakon što ozdravi. Dokaz za to su riječi Allaha, dželle šenuhu: "Onaj ko bude bolestan ili na putovanju, neka posti isti broj drugih dana… "(El-Beqare, 185). 

Prema ispravnijem mišljenju islamskih pravnika, trudnica i dojilja imaju isti propis kao i bolesnik koji se nada ozdravljenju, ostavljaju post i nadoknađivaju dan za dan. Dokaz za to su riječi Poslanika, sallallahu alejhi ve selleme: "Allah, dželle šenuhu, je musafira oslobodio obaveze posta (dok je na putovanje) i dozvolio mu je kraćenje namaza, dok je trudnicu i dojilju oslobodio obaveze posta (za vrijeme dojenja i trudnoće)." (Hadis su zabilježili Ahmed, Ebu Davud, Nesaija, Tirmizija i Ibn Madže). Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.
 

Rodbinske veze po majčinom mlijeku ?

Pitanje br. 98
 
Bismillah, Es-selamu alejkum ve rahmetullahi ve berekatuhu! Draga braćo imam jedno pitanje koje bih volio da razjasnim, a radi se o rodbinskim vezama po mlijeku. Ako dvije žene (koje nisu udate za istog muža) imaju po jednog sina, i ako ih podoje međusobno, njih dvojica postaju braća po mlijeku. Interesuje me šta je onda sa kćerkama od jedne ili od obje žene koje se rode poslije i u kojoj su one vezi sa onim dječakom od druge žene? Tj., ako se jednom od tih dječaka rodi sestra, da li je i njoj onaj drugi dječak brat po mlijeku ili nije? A samim tim da li je ona njemu dozvoljena za brak? Isto važi i za slijedeću mušku djecu; da li je onaj stariji dječak od druge majke i njima brat ili nije? Da vas Allah nagradi.
 
 Odgovor br. 98
 
Kada žena podoji nečije dijete sva njena djeca, postaju braća i sestra tom dijetetu, zbog toga što ih veže isto mlijeko, tj. i jedni i drugi su dojili istu osobu. Braća i sestre od žene koja je dojila dijete, postaju daidže i tetke tom djetetu, braća i sestre od njenog muža postaju amidže i tetke djetetu, dojiljini majka i babo mu postaju djed i nana. Na osnovu toga, ako se dojenje dogodi sa obje strane, tj. ako se dvije žene dogovore da svaka od njih podoji dijete druge, sva njihova djeca postaju braćom i sestrama. Zabranjeno im je da se međusobno uzimaju, udaju i žene. Allah najbolje zna. 

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.


Izbjegavanje klanjanja na poslu radi zategnute situacije u Americi ?

Pitanje br. 97
 
Es-selamu alejkum. Pošto živim u Americi i malo je situacija zategnuta, prilikom klanjanja odmah poslije podne namaza klanjam ikindijju, a akšam naklanjavam prije jacije, hoću da kažem da izbjegavam da klanjam na poslu, i volio bih da znam je li ovako ispravno.
 
 Odgovor br. 97
 
Može se shvatiti iz tvog pitanja da već odavno praktikuješ klanjanje namaza na pomenuti način, i da se nisi konsultovao sa učenim ljudima, da bi ti oni pojasnili da li si u pravu ili ne. Namaz je stub islama, kako ga je nazvao Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, i ne smije se dogoditi da čovjek bude nemaran prema propisima koji se vežu za njega. Nije dozvoljeno da čovjek sam sebi propisuje određene stvari, postavlja olakšice, a zatim se konsultuje sa učenima. Vjera je emanet za kojeg će nas Allah pitati, zato gledajmo da ga ispunimo onako kako treba i da pripremimo potreban odgovor za njega. Kaže Allah, dželle šenuhu: "O vjernici, ne činite ništa dok za to Allaha i Njegovog Poslanika ne upitate." (El-Hudžurat, 1) "Pitajte učene, ako ne znate." (El-Enbija, 7). Islamski učenjaci su uvjetovali dozvolu boravka u nevjerničkoj sredini, mogućnošću sprovođenja islamskih propisa, na čelu sa namazom. Musliman koji ne može obavljati namaz u nevjerničkoj državi (mada ja sumnjam da bi ti se išta dogodilo da obaviš namaz onako kako je propisan), onako kako je on propisan, nije mu dozvoljeno boraviti u njoj. Nije ispravno spajati namaze zbog pomenutog razloga. Islamski pravnici su složni oko dozvole spajanja namaza zbog putovanja, zbog jake kiše, nevremena i blata, a razišli su se oko bolesti. Niko od njih ne spominje razlog kojeg si ti spomenuo u pitanju, a osnova je da se namaz obavlja u njegovom propisanom vremenu. Obavljanje namaza na pomenuti način nije ništa drugo do igranje sa namazom i davanje prednosti ovome, nad onim svijetom. Allah najbolje zna.

Dipl. isl. pravnik - Semir Imamović - islambih.org 2000.-2001. god.

Da li je dozvoljeno čestitati rođendan i kupiti poklon za tu priliku ?

Pitanje br. 96
 
Esselamu alejkum. Moje pitanje glasi: "Da li je dozvoljeno čestitati rođendan i kupiti manji poklon za tu priliku - bez nekog proslavljanja i ceremonije? Džezakallahu hajra.
 
 Odgovor br. 96
 
Kažu u Stalnoj komisiji Saudijske Arabije za fetve: "Nije dozvoljeno proslavljati rođendan, jer je to novotarija. Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme: "Ko u ovu našu vjeru uvede ono što nije od nje, odbacuje se ono što je uveo." Proslavljanje rođendana je ujedno i oponašanje nevjernika, a Poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, je strogo zabranio njihovo oponašanje riječima: "Ko oponaša jedan narod on je od njega." (Pogledaj: "Medželletu-l-buhusi-l-islamijjeti", 38/93) U zabranu ulazi čestitanje rođendana i davanje poklona, zbog toga što je to svojevrsno podržavanje ovog nevjerničkog običaja i potpomaganje u njemu. Zabrana određene stvari povlači zabranu svega onoga što ima veze sa njom i što prozilazi iz nje. Allah najbolje zna. 
 

Propis držanja kafira kao sluge, rukovanja i jela hrane koju on spremi ?

Pitanje br. 94
 
Da li musliman smije držati slugu kafira (koji obožava kravu, vatru itd.) za poslove služenja po kući i da li se smije rukovati sa njima, jer znamo da ih Allah subhanehu ve te'ala naziva nečistim? Kakav je propis što se tiče hrane koju oni skuhaju?
 
 Odgovor br. 94
 
Allah subhanehu ve te'ala o tome govori u suri Tevbe 28 kada kaže: »zaista su mnogobošci pogan». Pod ovom nečistoćom se podrazumjeva duhovna, a ne tjelesna nečistoća i misli se na njihov širk i nered i što se tiče njihovih djela, a oni su u osnovi čisti.» Dozvoljeno je uzimati za slugu kafire i dozvoljeno je jesti ono što oni naprave. Poznato je da su ashabi imali sluge mušrike. Jedino se prenosi hadis da je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se opere njihova posuda prije upotrebe radi mogučnosti stavljanja svinjskog mesa i alkohola.»

Šejh Abdurrahman Džibrin - islambih.org 2000.-2001. god.  pi

Kakav je propis oko nečistoće i način njenog čišćenja?

Pitanje br. 91
 
Kakav je propis oko nečistoće i način njenog čišćenja?
 
 Odgovor br. 91
 
Što se tiče čišćenja nečistoće trebamo poznavati nekoliko stvari:

a) ako je nečistoća na zemlji za njeno otklanjanje dovoljno je polijevanje vodom, na osnovu dokaza iz sunneta kada je čovjek došao u džamiju i pomokrio se, pa je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se na to mjesto prolije kanta vode. 

b) nečistoća koja nije na zemlji mora se oprati sedam puta i to jednom zemljom. Dokaz za to je kada je Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem naredio da se posuda koju je nalokao pas opere sedam puta i to jedan put zemljom.

c) ako nedžaset nije na zemlji, niti je nečistoća psa najispravnije mišljenje je to da to mjesto postaje čisto otklanjanjem nečistoće, pa makar to bilo od prvog puta.»

Šejh Ibn El-Usejmin - islambih.org 2000.-2001. god.


Kakav je propis za mokraću malog djeteta, ako padne na odjeću?

 Pitanje br. 90
 
Kakav je propis za mokraću malog djeteta, ako padne na odjeću?
 
 Odgovor br. 90
 
Ako je muško dijete koje se hrani samo majčinim mlijekom dovoljno je samo poprskati mjesto na kojem je mokraća. To je potvrđeno od Allahovog Poslanika sallallahu alejhi ve sellem da je on stavio malo muško dijete na krilo, pa se ono pomokrilo i on je to mjesto poprskao vodom bez pranja. Ako se radi o ženskom djetetu koje jede samo majčinu hranu obavezno je oprati.

Šejh Ibn El-Usejmin - islambih.org 2000.-2001. god.


 

Da li je dozvoljeno uzimati kamatu i udijeliti je u dobrotvorne svrhe ?

Pitanje br. 89
 
Mladić studira u Americi i prinuđen je da svoj novac položi u kamatnu banku. Da li mu je dozvoljeno da uzme kamatu i udijeli je u dobrotvorne svrhe, jer će se u protivnom samo banka okoristiti od toga novca?
 
 Odgovor br. 89
 
Prvo: Zabranjeno je da polažemo svoju imovinu u takve banke, jer će se time okoristiti banka, a muslimanu nije dozvoljeno da svoju imovinu prepusti u ruke nevjernika da ovaj njegovim novcem ostvaruje ličnu korist i svoje interese. Ukoliko nas nužda prisili da položimo imovinu na kamatnu banku iz razloga bojazni od krađe ili čak straha da budemo ubijeni radi imetka kojeg držimo kod sebe; u tom slučaju ne smijemo uzeti ništa od kamate. Uzvišeni kaže: ”O vjernici, bojte se Allaha i od ostatka kamate odustanite, ako ste pravi vjernici. Ako ne učinite, eto vam onda, nek znate, - rata od Allaha i Poslanika Njegova! A ako se pokajete, ostaće vam glavnice imetaka vaših, nećete nikoga oštetiti, niti ćete oštećeni biti.” (El-Bekare, 278-279) Ako neko prigovori da će u našem ostavljanju kamate banki taj novac biti prebačen u kase crkvi ili će biti utrošen u ratni materijal i oružje protiv muslimana, kazat ćemo: Mi smo ostavljajući kamatu izvršili Allahovu zapovijed, a sve što proistekne iz toga ne pripisuje se nama. Naređeno mi je da poštujem Allahove zakone, pa ako to za sobom povlači neke loše posljedice, to nije moje djelo i čin, jer preda mnom stoji Allahov imperativ: ”Bojte se Allaha i od ostataka kamate odustanite.”

Drugo: Da li je zagarantovana kamata koju bih uzeo od moga novca? Odgovor je jasan. To nije od tvoga novca, jer je sasvim logično da banka uloži moj novac u investicioni projekat, a zatim izgubi, zaradi više ili pak ništa ne dobije. Ova činjenica nam ne dozvoljava da kažemo da će se mojim imetkom pomagati crkve ili kupovati oružje protiv muslimana.

Treće: Uzimajući tu kamatu, bez obzira u koje svrhe je utrošili, mi priznajemo da je to kamata i zabranjena zarada, a ne nešto drugo. Onaj ko je uzme, na Sudnjem danu će posvjedočiti pred Allahom da je to kamata. Pa je li dozvoljeno muslimanu da tumači taj postupak kao dobrobit i pored njegovog ubjeđenja da je to kamata koju je šerijat zabranio i okarakterisao kao najveće zlo.

Četvrto: Zagovaranje da će u slučaju ostavljanja kamate banki, taj novac biti dodijeljen crkvama ili će njime biti ubijani muslimani, je diskutabilno pitanje i umišljena šteta. Zato nije dozvoljeno činiti stvarnu i postojeću štetu, u ovom slučaju uzimati kamatu, na uštrb umišljene štete, tj. ostavljanja pomenutog novca crkvama.

Peto: Ukoliko uzmeš tu zaradu, znajući da je to kamata, s namjerom da je podijeliš u dobrotvorne svrhe kako bi je se riješio, to znači da si se ukaljao grijehom s ciljem da se od njega očistiš, što ne liči zdravoj logici. Kloni se lošeg prije nego u njega zapadneš. Je li razumno da čovjek urinom uprlja svoju odjeću kako bi je kasnije očistio? Svjestan si da je uzimanje tog novca zabranjeno i da je to povrh svega kamata, pa zašto ga onda uzimati, a zatim dijeliti kako bi se očistio od grijeha. Nije li preče da se odmah na početku kloniš ovoga čina i ostaneš neukaljane duše!?

Šesto: Jesmo li spremni, kada se u našim rukama nađe svota novčanica, da ih, bez oklijevanja, podijelimo, naročito, ako se radi o velikim iznosima. Postoji bojazan da se naša nakana pretvori u razmišljanje koje će na kraju postati odluka: ”Ostavi to u svoju kasu!”

Sedmo: Uzimajući kamatu s namjerom da je podijelimo za opću dobrobit muslimana, počinjemo oponašati Jevreje koje Allah kori u suri En-Nisa 160-161: ”I zbog teškog nasilja Jevreja Mi smo im neka neka lijepa jela zabranili koja su im bila dozvoljena, i zbog toga što su mnoge od Allahovog puta odvraćali, i zato što su kamatu uzimali, a bilo im je zabranjeno i zato što su tuđe imetke na nedozvoljen način jeli. A za nevjernike među njima Mi smo bolnu kaznu pripremili.”

Osmo: Uzimanje kamate donosi nam mnoge štete. Kršćanski i jevrejski vjerski lideri ismijavaju se sa muslimanima, znajući da islam zabranjuje kamatu, govoreći: Eto, to su vam muslimani, njihova knjiga im zabranjuje kamatu, a oni je uzimaju. Bez sumnje da je ovo naša slabost koju poznaju neprijatelji islama, jer grijeh ne šteti samo njegovom počiniocu ili muslimanima, nego i islamu općenito. “I bojte se onoga što će dovesti do smutnje koja neće pogoditi samo one među vama koji su krivi, i znajte da Allah strašno kažnjava.” (El-Enfal, 25) Pogledajmo na ashabe, koji su bili iskreni Allahovi borci, kada su sa najplemenitijim čovjekom, s.a.v.s., izašli na Uhud. Šta se dogodilo nakon samo jednog počinjenog grijeha!? Uslijedio je poraz nakon očite pobjede. Uzvišeni je rekao: ”Ali kada ste duhom klonuli i o svome položaju se raspravljati počeli, kada niste poslušali…” (Ali Imran, 152), dogodilo se ono što niste voljeli. Neprijatelji islama se raduju kada muslimani posežu za kamatom, iako to ne žele s druge strane, raduju se, jer znaju da kada muslimani zapadnu u grijehe bivaju i poraženi.
 
Ovo je moj stav i fetva. Ako sam pogodio, pa to je Allahova blagodat, a ako sam pogriješio, to je od mene.

Šejh Ibn El-Usejmin - islambih.org 2000.-2001. god.
 

ISLAMSKA OMLADINA ● hfz. mr. Muhammed Porča

Kakav je propis iznajmljivanja poslovnih prostora za trgovinu onoga što je zabranjeno?

Pitanje br. 88
 
Kakav je propis iznajmljivanja poslovnih prostora za trgovinu onoga što je zabranjeno?
 
 Odgovor br. 88
 
Odgovor na ovo pitanje nalazimo u Kur’anskom ajetu, gdje Uzvišeni kaže: ”Jedni drugima pomažite u dobročinstvu i čestitosti, a ne sudjelujte u grijehu i neprijateljstvu.” (El-Maida, 2) Prema tome, iznajmljivanje poslovnih prostora u pomenute svrhe je zabranjeno, jer je to od sudjelovanja u grijehu i neprijateljstvu.

Šejh Ibn El-Usejmin - islambih.org 2000.-2001. god.

Da li je dopušteno puštanje noktiju ?

Pitanje br. 87
 
Kakav je propis puštanja noktiju, i je li njihovo obrezivanje sunnet ili fard?
 
 Odgovor br. 87
 
Obrezivanje noktiju je prirodna potreba (fitra) na kojoj nas je stvorio Allah, a i vjera nam to preporučuje. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je odredio potkresivanje brkova i odstranjivanje dlaka sa stidnih mjesta i ispod pazuha, makar jednom u četerdeset dana. Shodno ovome, ostavljanje noktiju iznad četerdeset dana je oprečno fitri i praksi Allahovog Poslanika, Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. Ukoliko želja za ovim postupkom proističe iz namjere oponašanja nevjernika, čije je ponašanje odstupilo od ispravne ljudske prirode, u tome je puštanje noktiju zabranjeno, (kratio ih ili ne, u toku četerdeset dana), jer Allahov Poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Ko oponaša neki narod, pripada njima.” Bilježi Ahmed

Šejh Ibn El-Usejmin - islambih.org 2000.-2001. god.

Je li dozvoljeno ženi da se namiriše prilikom izlaska u školu ?

Pitanje br. 86
 
Je li dozvoljeno ženi da se namiriše prilikom izlaska u školu, bolnicu, komšiluk i posjetu rodbine?
 
 Odgovor br. 86
 
Ženi je dozvoljena upotreba mirisa, ako izlazi u žensko društvo, a u svom putu ne prolazi pored muškaraca. U slučaju da izlazi na javna mjesta gdje ima i muškaraca, biće joj zabranjeno da koristi miris. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem je rekao: ”Koja god se žena namirisala, neka sa nama ne dolazi na jaciju.” Izlazak namirisane žene na mjesta u kojima ima muškaraca prouzrokuje smutnju. Ženi je obaveza paziti na svoju čednost bojeći se otkrivanja i uzrokovanja smutnje. Uzvišeni kaže: ”U kućama svojim boravite i ljepotu svoju, kao u davno pagansko doba, ne pokazujte…” (El-Ahzab, 33), a od otkrivanja žene je pokazivanje njenih ukrasa i svega što izaziva smutnju.

Šejh Ibn Baz
 

Je li dozvoljeno ženi da skrati kosu?

 Pitanje br. 85
 
Je li dozvoljeno ženi da skrati kosu?
 
 Odgovor br. 85
 
Nije mi poznato da je ženi zabranjeno da krati kosu. Zabranjeno joj je samo skidanje kose u cijelosti. Prilikom skraćivanja žena će paziti da to bude na lijep način, shodno njenom dogovoru sa mužem, pri čemu će izbjegavati oponašanje nevjernica (i muškaraca). U puštanju kose i njenom nepotkraćivanju je, bez sumnje, veliko opterećenje za ženu prilikom pranja kose i češljanja. Ženama nije dozvoljeno brijanje kose osim uz opravdan razlog, zbog bolesti ili nečega sličnog.

Šejh Ibn Baz