Sunday, 19 January 2014

NADNARAVNOST KUR'ANA JE SVEVREMENA

Dr. Abdul-Medžid ez-Zindani u emisiji televizije El-Džezira

U okviru emisije «Šerijat i život», gost katarske televizije El-Džezira bio je šejh Abdul Medžid ez-Zindani, dekan univerziteta «El-Iman» u Jemenu i osnivač Komiteta za nadnaravnost Kur'ana i sunneta pri Rabiti.

Kur'an je vječna mu'džiza naše vjere i našeg Poslanika, Muhammeda, s.a.v.s, čija se ideja i filozofija nadnaravnosti zasniva na izazovu čovječanstvu, što je dokaz postojanja Allaha, dž.š, i dokaz izbora Muhammeda, s.a.v.s, za poslanika cijelome čovječanstvu. Da bi Muhammed, s.a.v.s, bio posljednji poslanik, morao je imati objavu koja će biti vječna i valjana za sva vremena i okolnosti. Zbog toga, većina muslimana smatra da kur'anske mu'džize neće nestati. Svaka nova generacija otkriva nove segmente kur'anske nadnaravnosti, koje nisu prije bile poznate. Drago mi je da za sugovornika imam jednog od najpoznatijih istraživača te oblasti u drugoj polovini dvadesetoga stoljeća, šejha Abdul Medžida ez-Zindanija, rektor univerziteta "El-Iman" u Jemenu i osnivač komiteta za naučnu nadnaravnost Kur'ana i sunneta pri svjetskoj islamskoj oragnizaciji "Rabita" u Mekki.

Možete li nam, na početku našeg razgovora, pojasniti šta se podrazumijeva pod sintagmom "Nadnaravnost Kur'ana"?

Ez-Zindani: Sva hvala pripada samo Allahu, neka je salavat i selam na našeg prvaka i poslanika Muhammeda, s.a.v.s, te na njegovu porodici i ashabe. Allah, dž.š, stvorio je čovjeka i, kao što nam je poznato, prije stotinu godina na Zemlji nisu bili oni koji su danas na njoj. Za stotinu godina niko od nas neće biti među živima. Dakle, mi se nalazimo između dva razdoblja koja su nam nepoznata, između prošlosti i budućnosti. Ko nas je stvorio? Zašto postojimo? Zašto umiremo? Šta se traži od nas? Šta je to što Ga zadovoljava, pa da to i radimo, a šta Ga ljuti, pa da to izbjegavamo? Ovo su vrlo bitna pitanja koja opsjedaju razum svakog čovjeka. Allah, dž.š, dao je uputu čovjeku. Stvorio mu je organe kojima spoznaje: sluh, vid, srce. Niko drugi ne može podariti čovjeku te organe. Bez njih čovjek ne bi ništa znao. Tako mu je Allah, dž.š, podario mogućnost usvajanja znanja. Potom mu je poslao Poslanika, koji će ga podučiti tim činjenicama i uputiti na ispravan put. Međutim, Poslanik će se suočiti sa utjerivanjem u laž, kao što su time iskušani svi drugi poslanici. Allah, dž.š, je to znao, pa je svoje poslanike učvrstio Svojom snagom. Ta snaga se ogleda u nadnaravnosti, koja je u arapskom jeziku poznata pod izrazom mu'džiza, a u Kur'anu se označava sa više izraza u značenju dokaza, kao što Allah, dž.š, kaže: "Mi smo poslanike Naše s jasnim dokazima slali." Allah, dž.š, je učinio da svaki od tih dokaza bude odgovarajući za narod kojem su pokazivani, kako bi bili što upečatljiviji u dokazivanju istinitosti poslanikovog poziva. Musa, a.s, bio je poslanik narodu u kojem je sihr bio jako raširen, pa mu je Allah, dž.š, podario mu'džizu upravo iz te oblasti, na što su oni rekli:"I mi ćemo tebi vradžbinu sličnu ovoj doista pripremiti." Dakle, oni su pokušali da odgovore Musau, a.s, na ono s čim je on došao. Narod Isaa, a.s, bio je poznat po medicini, pa je Isa, a.s, imao mu'džize iz te oblasti. Oni su znali da to čovjek nije u stanju uraditi sam od sebe, kao što je oživljavanje mrtvih, liječenje slijepog od rođenja, liječenje gubavog. Muhamed, s.a.v.s, poslanik je svim ljudima do Kijametskoga dana, pa su i njegove mu'džize različite i trajne, kako bi se ljudi stalno mogli uvjeravati u istinitost njegova poziva. U našem vremenu aktuelne su stvari koje nazivamo naučna nadnaravnost Kur'ana i sunneta. To su otkrića do kojih je došla savremena nauka istraživanjem, služeći se vrlo preciznim instrumentima, uz pomoć velikog broja naučnika. Kada se istraživanje objedini i svaka sitnica dospije na svoje mjesto, formulišemo novo otkriće, i onda uvidimo da je Kur'an, još prije hiljadu i četiri stotine godina spomenuo to što smo mi otkrili. To je najveći dokaz ljudima da je Kur'an od Allaha, dž.š, a ne od čovjeka koji je živio prije četrnaest vijekova, kada nije bilo sprava i preciznih instrumenata za naučna istraživanja.

Voditelj: Šta ukoliko dođe do promjene onoga što nam je poznato kao naučna činjenica? Ukoliko nauka svojim razvojem u budućnosti dokaže suprotno onome što danas tvrdi?

Ez-Zindani: Mnogi orijentalisti i laicisti postavljaju takva pitanja. Kažu da danas govorimo o činjenicama koje nalazimo u Kur'anu i koje su mu'džiza, a sutra će se, možda, dokazati drugačije. Međutim, Ku'ran postavlja mjerilo za činjenicu, a to je očevidnost, kao što se kaže u Kur'anu: "Mi ćemo im pružati dokaze Naše u prostranstvima svemirskim, a i u njima samim, dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina." Jednom prilikom mi je jedan ateista postavio isto pitanje, s ciljem da kod slušalaca proizvede određenu sumnju u moj govor, pa sam ga upitao: "Da li je naučna činjenica da ti imaš nos?" "Da"- odgovorio je. Pa sam mu odgovorio da se ja ne bojim da će se razvojem nauke ustvrditi da on nije imao nosa! Dakle, kada činjenica postane očigledna, onda nije moguće da se naučnim razvojem utvrdi nešto suprotno tome. Zbog toga je Allah, dž.š, postavio uslov da bi nešto bilo činjenica, a to je očevidnost.

Voditelj: Šta ukoliko se ustanovi i očevidnost? Kao u primjeru sihirbaza za vrijeme Musaa, a.s, kada su bacili svoje čarolije, i Musa, a.s, je vidio da se kreće, iako je to bio samo privid?
Ez-Zindani: Mi ne govorimo o sihru i prividu! Mi govorimo o očevidnim činjenicama do kojih dospijeva istraživač koristeći se svojim vidom, ili uređajima koji mu pomaži da njegov vid bude pecizniji, poput teleskopa, mikroskopa itd. Dakle, ovdje se ne radi o sihru, nego o stvarnoj istini koja je ustanovljena postupkom u koji nema ni najmanje sumnje.

Voditelj: Da počnemo sa primjerima kur'anske nadnaravnosti. Maloprije ste spomenuli jedan ajet, koji govori o dokazima u prostranstvima. Koji su to dokazi nadnaravnosti u prostranstvima?

Ez-Zindani: Da počnemo sa morima i njihovim tminama. To su mjesta u koja je bilo nemoguće da dospije i jedan čovjek za vrijeme Muhammeda, s.a.v.s, jer tijelo ne podnosi dubinu od trideset metara zbog velikog pritiska vode. Na toj dubini rastvara se kisik u krvi čovjeka i više nama mogućnosti da kontroliše svoje tijelo. Ako je za čovjeka nemoguće da dospije na dubinu od trideset metara, onda je teško i zamisliti šta bi se s njim dogodilo na dubinama od sto, ili dvjesto metara. Kur'an nam počinje svoje kazivanje o dubinama od dvjesto i više metara. Dakle, za života Muhammeda, s.a.v.s, Kur'an nam kazuje o tim stvarima, uz napomenu da se Muhammed, s.a.v.s, nikada nije ukrcao u lađu, niti plovio morem. Kur'an nas obavještava o tminama koje se nalaze u morskim dubinama, a koje nisu bile poznate, niti njihovi razlozi, sve dok detaljno nisu ispitane moske dubine. Utvrđeno je da je na dubinama od tri stotine metara jaka tama koja se pojačava s povećanjem dubine, tako da podmornice koje silaze na tu dubinu moraju biti opremljene uređajima za osvjetljavanje. Sve životinje koje žive u takvim sredinama potpuno su slijepe, ili ispod očiju imaju posebne organe koji im pomažu u kontroli prostora oko njih. Allah, dž.š, poredi zabludu u kojoj živi nevjernik sa tminama morskim, pa kaže: "Ili su kao tmine nad dubokim morem" Zašto se kaže "dubokim morem"? Dakle, nije bilo koje more, nego "duboko more" iznad kojeg su posebni slojevi, prekrivači, upravo kako se kaže u nastavku ajeta: "koje prekrivaju talasi sve jedni nad drugima". Talasi u značenju prekrivači. Dakle, imamo more sa prekrivačem. Iz ovih riječi saznajemo da imamo dubinski sloj mora i površinski, a ajet se nastavlja riječima: "iznad kojih su oblaci, sve tmine jedne iznad drugih, prst se pred okom ne vidi." Pitao sam nekoliko učenjaka koji se bave istraživanjem mora o razlozima tmina u morskim dubinama, pa su mi rekli da za tmine postoje dva osnovna razloga. Prvi je dubina. Sunčeva svijetlost se sastoji od sedam boja, koje se različito probijaju kroz vodu. Tako se crvena boja probija samo do dvadeset metara dubine. Ukoliko bi se ronilac na toj dubini posjekao i potekla mu krv, ona bi mu izgledala crna, ne crvena. Zbog toga što crvena boja ne postoji na toj dubini i to je prostor tame za crvenu boju. Na dubini od trideset metara gubi se narandžasta boja, zatim žuta na dubini od pedeset metara, zatim zelena na dubini od sto metara i sve tako dok se ne izgube sve boje iz spektra boja sunčeve svjetlosti. Posljednja boja koja se gubi u dubinama mora je plava, i zbog toga nam more izgleda plavo. To se događa nakon dvjesto metara, kada nastupa potpuna tama u kojoj se ništa ne vidi. Drugi razlog jesu tmine morskih slojeva koje prekrivaju dubinsko more, a koje opet nisu bile poznate prije 1933. god. Znači, tek prije sedamdesetak godina su otkrivene, nakon što su se počele proizvoditi podmornice. Dakle, imamo dubinski sloj mora, zatim površinski sloj i imamo oblake. To su sve prepreke za prolaz sunčeve svjetlosti. Poznato je da se svjetlost smanjuje ako su oblaci iznad tla. Površinski sloj vode nije ravan, pa zbog svoje zakrivljenosti on odbija veliku količinu sunčeve svjetlosti, poput ogledala. To ćemo primijetiti kada stanemo na obali mora i posmatramo valove koji odbijaju sunčevu svjetlost poput ogledala. Zbog toga vrlo mala količina svjetlosti prolazi u more, što uzrokuje veliku promjenu u temperaturi. Znači, prepreke za svjetlost postoje a razlog tome je njihova dubina i njihov redoslijed. Pogledajmo kako to Kur'an opisuje: "Ili kao tmine u dubini mora" Kur'an tmine pripisuje dubini mora i nastavlja: "koje prekrivaju talasi sve jedan nad drugim." Onda spominje dva puta tmine i to nakon spomena prepreka, kao da nam kaže: ovim tminama su razlog dubine i prepreke. Riječ "tmine" koju Ku'ran koristi označava množinu od tri do deset. Dakle imamo deset tmina, od kojih se sedam odnosi na boje i tri na prepreke. Sljedeća stvar je da Kur'an koristi glalgol, kada objašnjava da se prst pred okom ne vidi, što mufesiri različito tumače. Jedni kažu da to znači da se on može vidjeti, ali sa velikim teškoćama, dok drugi kažu da taj glagol znači da se nikako ne može vidjeti. Oba tumačenja uklapaju se u ono što smo rekli o težini posmatranja u određenim slojevima u kojima nestaju boje, a ako se pokuša posmatrati u dubini, onda se ništa neće moći vidjeti. Dakle, oba značenja su ispravna, s obzirom na dubinu na kojoj se posmatra. Sa ovim dubinama Allah, dž.š, poredi zabludu kafira, kojem nije jasno zašto je stvoren, ko ga je stvorio i zašto umire.

Voditelj: Da se malo podignemo iznad mora, u visine oblaka. Meni je poznato da ste se vi bavili fenomenom oblaka, pa šta nam možete reći o tome?

Ez-Zindani: Skoro dvije godine na Univerzitetu kralj Abdul-Aziz, u čijem sklopu je opservatorij, proučavali smo oblake. Otkrili smo da postoji više vrsta oblaka, od kojih samo tri proizvode kišu. Kada pogledamo kur'anski tekst, vidjet ćemo da on spominje tačno tri vrste oblaka iz kojih pada kiša, i jako precizno ih opisuje. Sve vrste oblaka se međusobno jako puno razlikuju. Od tri vrste oblaka koji se spominju u Kur'anu su i "nagomilani", tj oblaci koji su u velikim gomilama. Allah, dž.š, opisujući ovu vrstu kaže. "Zar ne vidiš da Allah razgoni oblake, a onda ih spaja i jedne nad drugima gomila." Ovim tekstom opisuje se stvaranje oblaka. Allah, dž.š, ih razgoni, formirajući male oblačke, a zatim ih usmjerava na jedno mjesto, gdje se formiraju velike gomile, u kojima se formiraju kapljice kiše koje padaju na zemlju. U nastavku ajeta kaže se: "Pa ti vidiš kišu kako iz njih pada; On s neba, iz oblaka veličine brda, spušta grad, pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi,- bljesak munje Njegove gotovo da oduzme vid." Upravo tako se formiraju oblaci! Dakle, prvo se razgone, onda formiraju manji, pa onda se gomilaju u velike skupine. Ovdje se uočava velika preciznost teksta. Između svake od tih etapa formiranja oblaka potrebno je da prođe određeni vremenski period, i Kur'an koristi izraz "summe" (nakon), ali čim se formira gomila, odmah počne padati kiša, bez određenog vremenskog perioda, i zato Kur'an koristi česticu "fe" (pa), koja označava puvezanost radnji, bez vremenskog razdoblja među njima. Sljedeća interesantna stvar je da se spominju oblaci veličine brda. Zašto baš takvi?! Također se kaže da iz takvih oblaka spušta grad, što pojašnjava situaciju. Grad se ne može formirati, osim u oblacima koji imaju izgled gomile veličine brda. Dakle, oblaci moraju biti višeslojni, a temperatura njihovog donjeg dijela mora biti različita od temperature njihovih vrhova. Samo u takvim okolnostima formira se grad. U nastavku ajeta kaže se da "On grad spušta na koga hoće, a koga hoće poštedi". Ovo je zaista zapanjujuće! Učenjaci sa opservatorija mogu pratiti nastajanje leda u oblacima, koji se približi donjem sloju oblaka. Iznenada se pojavi zračna struja koja usmjeri grad prema gornjem sloju i tako se odgodi njegovo ispuštanje. Najbolji opis za to su riječi "pa njime koga hoće pogodi, a koga hoće poštedi". Dakle, led se bio uputio prema određenom narodu, ali mu ne bude dozvoljeno da ga pogodi, pa se on vrati, tj. on kruži u unutrašnjosti oblaka, i to kruženje učenjaci mogu normalno pratiti. U nastavku ajeta spominje se munja? Kako da razumijemo njen spomen, kada je kontekst čitavog ajeta vezan za grad?! Upravo je u tome odgovor. Na jednom međunarodnom kongresu prvi put je rečeno da munja nastaje od grada u oblaku. Kada se tečnost promijeni u čvrste čestice, koje neprestano kruže, one proizvode elektricitet koji se raznosi njihovim kruženjem, te tako nastaje veliki naboj, koji se prazni putem munje. Dakle, razlog nastanka munje upravo je grad koji se nalazi u unutrašnjosti oblaka. Sve to što smo rekli veliki su dokazi kur'anske nadnaravnosti. Govorili smo o morskim dubinama, do kojih je bilo nemoguće dospjeti u vrijeme Muhammeda, s.a.v.s, zatim smo spomenuli procese koji se odvijaju u oblacima. Kako je Muhamed, s.a.v.s, znao za sve to? Ko ga je obavijestio o tim pojavama?! To su jasni dokazi da je Kur'an govor Allaha, dž.š, koji u svojoj knjizi kaže:"Allah svjedoči da ti je istina ono što ti objavljuje, objavljuje ono što jedini On zna, a i meleki svjedoče;- a dovoljan je Allah kao svjedok."

Voditelj: Da pokušamo odgovoriti na pitanja naših gledalaca. Muhammed ez-Zehrani iz Saudije pita o razlogu izučavanja ove tematike?

Ez-Zindani: Kao što smo spomenuli u uvodu emisije, mi živimo između dvije nepoznanice. Nameću nam se pitanja o našem postanku i njegovom razlogu. Poslanik dolazi da nas uputi na pravi put. Šta nam je dokaz da je on došao sa istinom?! Za odgovor na to pitanje pobrinuo se Allah, dž.š, koji je podario Muhammedu, s.a.v.s, mu'džize, koje su nama dokaz istinosti njegovih riječi. Dao mu je Objavu u kojoj su sadržane mnoge mu'džize, za sve ljude koji će živjeti na Zemlji do Sudnjega dana. Ukoliko nam dođe neki nevjernik i pita nas za dokaz da je Kur'an Allahovo, dž.š, djelo, šta da mu odgovorimo?! Da mu kažemo: Idi uči arapski jezik, kako bi mogao razumjeti kur'ansku rječitost!? Ili, da mu kažemo da smo mi ubijeđeni da je Kur'an Allahova, dž.š, riječ i da nam ne trebaju dokazi. To bi, možda, vrijedilo za nas, ali on traži dokaz koji će ga uvjeriti u istinitost Kur'ana. Živimo u vremenu izuzetno brzog naučnog razvoja i istraživanja našeg okruženja, gdje se susrećemo sa dokazima koje Allah, dž.š, spominje u Kur'anu i objašnjava razlog njihovog spomena: "Dok im ne bude sasvim jasno da je Kur'an istina". Ovdje je sadržan odgovor na pitanje gledaoca. Allah, dž.š, je objelodanio ove ajete kako bi bili dokaz da je Kur'an istina i da pomoću njih vjernik učvrsti svoje vjerovanje, a da protiv navjernika neoboriv dokaz budu. Također, u prilog ovom ide i činjenica da je razlog nevjerovanja u Evropi i Americi velika kontradiktornost između vjerskih tekstova i nauke, zbog velike iskrivljenosti vjerskih tekstova kroz historiju.

Gledalac Abdul-Aziz el-Abid iz Saudije: Zamolio bih vašeg gosta da mi pojasni misteriju crnih rupa u kosmosu. Čitao sam da posjeduju ogromnu snagu privlačnosti, koja može progutati i čitave zvijezde. Možete li mi dati dodatne informacije o njima?

Ez-Zindani: Bavio sam se izučavanjem fenomena crnih rupa. Ono što je zadnje otkriveno je da se ne radi o crnim rupama, nego da je to jedna crna mreža, koja se sastoji od velikih linija, ili pojasa koji su izuzetno veliki i snažni, koji svojom silom gravitacije čuvaju kosmos, odnosno nebesa. Razgovarao sam sa jednim naučnikom koji se bavi proučavanje tih fenomena, pa mi je rekao da je to jedna vrsta užeta uvezanog u mrežu koje čuva nebeski svod. Rekao sam mu da je to tumačenje u uskoj vezi sa riječima Uzvišenog: "Tako Mi neba prepunog zvjezdanih pojaseva." Pojasevi su ogromna užad koja čine jednu svemirsku mrežu koja ima zadatak da učvrsti nebesku masu, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Gledalac Abud Salim el-Džabiri iz Emirata: Zamolio bih šejha da nam kaže o slučaju prelaska na islam jednog velikog učenjaka, nakon što je prisustvovao predavanju koje je šejh održao na nekom međunarodnom kongresu?

Ez-Zindani: Nekoliko puta se desilo da ljudi pređu na islam nakon naših predavanja na temu nadnaravnosti Kur'ana. Najupečatljiviji događaj desio se u Rijadu na međunarodnom kongresu ljekara, kojem je prisustvovalo preko dvije hiljade i petsto ljekara. Nakon izlaganja naše teme, pred goste je izišao dr. Tagata Tagasung, dekan medicinskog fakulteta na Tajlandu, koji je javno, pred svima iskazao svoj prelazak na islam. Sličan događaj desio se na kongresu u Moskvi, kada je pred goste izašao jedan ljekar iz Rusije i rekao: "Mi smo ovdje četiri dana i stalno uočavamo mu'džize. Neprestano slušamo dokaze da je Muhammed, s.a.v.s, Allahov poslanik. Zbog toga želim da pred vama, sa ovog mjesta izjavim svoj prelazak na islam. Obznanjujem i svjedočim da nema boga osim Allaha i da je Muhammed, s.a.v.s, Njegov rob i poslanik!" Zatim je ponovio šehadet još tri puta.

Gledalac Imad el-Feredž iz Saudije: Zamolio bih cijenjenog gosta da nam nešto kaže o mu'džizama brojeva u Kur'anu.

Ez-Zindani: Naš gledalac vjerovatno misli na novi oblik kur'anske nadnaravnosti koja je otkrivena u našem vremenu. Neki učenjaci tvrde da se radi o novoj vrsti kur'anske mu'džize. Kažu da je 21. stoljeće stoljeće kompjutera i brojki, pa su zadivljeni otkrićem velikih tajni koje Kur'an skriva u sebi. To je istina i ja lično smatram da će budućnost biti u svjetlu brojčane nadnaravnosti Kur'ana. Spomenut ću jedan primjer koji nam daje informacije iz naučne i brojčane nadnaravnosti Kur'ana. Allah, dž.š, kaže:"A gvožđe smo spustili u kojem je velika snaga i koje ljudima koristi." Kada sam pročitao ove riječi, nije mi bilo jasno zašto Allah kaže da je spustio željezo?! Zašto nije rekao stvorili smo željezo, umjesto spustili? Nisam mogao naći odgovor na to pitanje, sve dok se nisam sreo sa prof. Amstrongom iz Amerike, koji radi u Nassi, pa sam mu postavio to pitanje. Odgovorio mi je da je nemoguće da željezo bude stvoreno na Zemlji. Ono je moralo biti stvoreno na nebu, pa onda spušteno na Zemlju. Upitao sam ga za razlog, pa mi je rekao da su proučavanjem atoma željeza utvrdili da je za njegovo formiranje potrebna energija veća od čitavog sunčevog sistema četiri puta! Ako posmatramo taj ajet s aspekta brojčane vrijednosti, vidjet ćemo velike podudarnosti. Učenjaci tvrde da su izmjerili specifičnu težinu atomskog jezgra željeza. Pet je različitih težina od kojih je srednja 57. Ako uzmemo bilo koji mushaf i pogledamo u brojeve sura, vidjet ćemo da je broj sure El-Hadid u Kur'anu 57. Zatim, kažu da je atomski broj željeza 26. Ako pogledamo broj ajeta u u suri El-Hadid koji govori o željezu, vidjet ćemo da je to 26. ajet, ukoliko uzmemo da je Bismilla prvi ajet sure. Neki kažu da su to slučajnosti, međutim, takvih primjera imao jako puno da bi bili slučajni.

Gledalac Rami el-Kilavi iz Emirata: Želio bih da pitam vašeg gosta, da li je Muhammed, s.a.v.s, znao za nadnaravna svojstva Kur'ana? Ako je znao, zašto nas nije obavijestio o tome? Ako nije znao, onda je upitno koliko je ispravno tumačiti Kur'an na takav način?

Ez-Zindani: Allahu ekber! Čitavo vrijeme govorimo kako nam Kur'an spominje svoje mu'džize, a mi sada kažemo kako Muhammed, s.a.v.s, nije znao šta piše u Kur'anu! Allah, dž.š, kaže da će nam pokazati svoje ajete u nebeskim prostranstvima i u nama samima, kako bi dokazao da je Kur'an istina. Nakon toga će doći neki koji će poreći određene kur'anske tvrdnje, jer ih neće razumjeti. O tome nas Kur'an obavještava, pa kako da sada kažemo da Muhammed. s.a.v.s, nije znao za to?! Dakle, Allah, dž.š, je obajavio Kur'an kao dokaz ljudima, i Muhammed, s.a.v.s, je dobro znao za nadnaravna svojstva Kur'ana. Ebu Hurejre, r.a, je jednom prilikom rekao: "Govorio sam vam o jednoj stvari, a ja znam još jednu. Kada bih vam je rekao, pocijepali biste svoje jedinstvo." Dakle, Muhammed. s.a.v.s, ga je podučio stvarima koje nisu svi mogli razumjeti, jer nisu bili na stepenu razumijevanja tih stvari, pa ih je poznavao samo mali broj ljudi, oni koji su ih mogli pravilno razumjeti. Da su ih svi znali, podjelili bi se.

Voditelj: Jedan gledalac, putem intereneta, proslijedio je pitanje u kojem traži pojašnjenje o "sedam zemalja." Šta se podrazumijeva pod tim?

Ez-Zindani: U hadisu koji bilježi Buhari kaže se: "Onaj ko zulum nanese koliko jedan pedalj, bit će kažnjen sa sedam zemalja." Dakle, ako neko nasilu oduzme od tuđeg posjeda koliko jedan pedalj, na Sudnjem danu će biti kažnjen sa sedam zemalja. Ovdje se podrazumijeva da su sedam zemalja postavljene jedna ispod druge, dakle sedam spratova zemaljskih. Naučna istraživanja Zemljine kore nam potvrđuju da se Zemlja sastoji od sedam slojeva, a Allah, dž.š, najbolje zna.

Voditelj: Sljedeće pitanje odnosi se na dva istoka i dva zapada koji se spominju u Kur'anu. Šta se podrazumijeva pod tim?

Ez-Zindani: To je poznato i u tefsirima se može naći adekvatno tumačenje tog ajeta. Sunce svoj izlazak svaki dan mijenja, tako se zimi njegova putanja smanjuje sve dok ne dođe na krajnju tačku sa koje se počinje varaćati. Povećanjem putanje, produžava se i dan. To se dešava svakodnevno. Tako imamo dvije krajnje tačke na kojima Sunce izlazi, jedna je ljeti a druga zimi i to su dva istoka na kojima Sunce izlazi, pa se u Kur'anu kaže da je Allah, dž.š, Gospodar dva istoka i dva zapada. Također, Sunce svaki dan povećava svoju putanju, i tako izlazi na drugom mjestu, pa Allah, dž.š, kaže da je On Gospodar dva istoka.

Voditelj: Jedan gledalac pita da li je naučno potvrđeno da se Mjesec raspolovio na dvije polovice, kao što se spominje u hadisima?

Ez-Zindani: Ima jedan čovjek u Britaniji po imenu Davud Musa Pikok, predsjednik je Islamske stranke Britanije. On kaže da je razlog njegovog prelaska na islam, dijalog između nekoliko islamskih učenjaka iz Britanije i američkih naučnika, koji su gostovali u jednoj emisiji na britanskoj televiziji. Kaže da su islamski učenjaci prigovorili Amerikancima da su uzalud utrošili milijarde dolara za izlazak na Mjesec, odakle su donijeli neko kamenje koje nema nikakvu stvarnu vrijednost. Na to su Amerikanci odgovorili da oni nisu išli samo zbog kamenja, nego su otkrili još neke stvari. Jedna od njih je da se Mjesec raspolovio na dvije polovine, koje su se ponovo spojile u jedan komad. Dokaz za to su planinski vijenci koji se, nakon spajanja, nisu upotpunosti uklopili u mjesta na kojima su bili spojeni. Ta pojava je lahko uočljiva, što nam daje sigurne podatke da se to desilo u historiji. Dakle, kada su se dvije polovice ponovo sastavile, nisu potpuno ulegle u svoje ležište, pa se da primijetiti da se neko brdo pomjerilo i da više nije na mjestu na kojem je bilo prije rascjepljenja. Dakle, to je naučna potvrda onog što je zabilježeno u hadisima i zapisano u Kur'anu: "Bliži se čas i Mjesec se raspolutio! A oni, uvijek kada vide čudo, okreću glave i govore: čarolija neprestana."

Voditelj: Jedan naš gledalac postavlja pitanje o prepreci između dva mora koja se dodiruju a ne mješaju, kako se kaže u Kur'anu. Šta nam možete reći o tome?

Ez-Zindani: To je ajet iz sure Er-Rahman u kojem Allah, dž.š, kaže: "Pustio je dva mora da se dodiruju, između njih je pregrada i ona se ne miješaju." Poznato je u nauci da postoji određena granica između dva mora koja im ne da da se miješaju. Takva granica postoji između Sredozemnog mora i Atlantskog okeana. Također je ova granica primjetna između dva mora u istom okeanu. Ona se dobro da primijetiti i na satelitskim snimcima. Njen zadatak je da spriječi miješanje vode iz dva mora, da na taj načina ne bi izgubila osobine koje su svojstvene samo za njih. To je kada se radi o dodirivanju dva mora. Međutim, kada se rijeka ulijeva u more, onda se to opisuje dodatnim opisom. Allah, dž.š, kaže: "On je dvije vodene površine jednu pored druge ostavio- jedna je pitka i slatka, druga slana i gorka, a između njih je pregradu i nevidljivu branu postavio." Dakle, kod dodirivanja dva mora postoji samo prepreka, ali u slučaju dodirivanju slane i pitke vode, postoji pored prepreke i još jedna brana, koja je jedan međuprostor. Bavio sam se istraživanjem te pojave zajedno s kolegama koji eksperti za život u moru. Zaključili smo da se prilikom ulijevanja slatke vode u slanu nastaje jedan prostor koji se naziva "prostor ulijevanja". Njega okružuje pomenuta prepreka, a Kur'an ga opisuje izrazom "hidžrem-mahdžura", što u arapskom jeziku označava mjesto u kojem su zatvorena pokretljiva bića, kojima je zabranjen izlazak. Dakle, ovim dodatakom u kur'anskome tekstu, želi se ukazati na posebnu sredinu u koju su zatvorene određene životinje. Prilikom ispitivanja tog prostora utvrđeno je da on nije slan kao more, niti je sladak kao rijeka, pa zbog toga u njemu žive ribe koje ne žive ni u moru niti u rijeci. One su tu zatvorene i ako bi slučajno izašle iz tog prostora u more ili rijeku, odmah bi uginule. Također, isto se desi ribama koje iz mora uđu u ovaj "prostor ulijevanja", ili ako ribe iz rijeke dospiju u taj prostor. Znači, to je jedan prostor za živa bića koja žive u njemu, i koja ne mogu živjeti ako ga napuste. Zbog tog Allah, dž.š, dodatno objašnjava miješanje riječne vode s morskom. Neka Mu je hvala i slava!

Voditelj: Prije samog kraja emisije, da Vas pitamo o posljednjem naučnom otkriću koje spada u nadnaravnost Kur'ana?

Ez-Zindani: Riječ je o otkriću za koje je zaslužan dr. Osman Džilani sa univerziteta Sana'a u Jemenu. On je istraživao značenja hadisa Muhammeda, s.a.v.s, u kojem se kaže: "Tijelo sina Ademovog će se raspasti, osim repnjače. Od nje je stvoren i s njom se formira." Repnjača je zadnji pršljen u kičmi čovjeka. Vršena su ispitivanja na repnim pršljenovima životinja i otkriveno je da ćelije tog pršljena ne umiru. Oni su smrvili taj pršljen i vidjeli da su ćelije ostale žive. Zatim su ga smrvljenog kuhali u vreloj vodi, na temperaturi na kojoj umiru ćelije i uvidjeli da su ćelije i dalje ostale žive! Pa zar to nije u značenju hadisa koji smo spomenuli?! Nakon tog došlo se do otkrića u vezi s formiranjem zametka u utrobi majke. Naučnici su utvrdili da je prvo što se formira od zametka čovjekaova u utrobi majke baš taj pršljen. To se sve dogodi četrnaesti dan od začeća. Zatim se on izdužuje, poput tanke niti, a iz nje se formira ostatak kičme, a iz koje se formiraju ostali dijelovi tijela. Zatim se nastavlja formiranje čovjeka, nakon čega dolazi rođenje, život, smrt, pa raspadanje tijela, sve dok se ono ne svede na taj pršljen. Dakle, on je jedna vrsta banke podataka o čovjeku, iz koje će se formirati čovjek prilikom proživljenja na Sudnjem danu. Kako će se desiti proživljenje, nakon što su ti dijelovi tijela razbacani i izgubljeni u dubinama Zemlje? Allah, dž.š, kaže: "Kada se Zemlja najžešćim potresom svojim potrese i kada Zemlja izbaci terete svoje." Tereti Zemlje su upravo ovi pršljenovi. Dakle, potres će izbaciti iz Zemlje sve te koščice na površinu, nakon čega će Allah, dž.š, spustiti kišu koja će oploditi te pršljenove i iz njih će se formirati tijela ljudi. U komentaru Tahawijine akide kaže se da će ta kiša biti u obliku sperme, koja će potaći reprodukciju ćelija u pršljenovima i tako ponovo formirati tijelo čovjeka. Nakon toga će se dozvoliti dušama izlazak i svaka će se vratiti u tijelo u kojem je bila prije smrti. Tada će ljudi čekati svoje suđenje pred Allahom Uzvišenim.

Voditelj: Jedan gledalac, putem interneta, Vas pita o različitosti u tvrdnjama nauke i Kur'ana. Nauka tvrdi da se sperma čovjeka formira u jajnicima, a Kur'an, da ona izlazi iz kičme. Šta možete kazati o tome?

Ez-Zindani: O tome je bilo govora na jednom kongresu u Kairu, koji je održan na temu nadnaravnosti Kur'ana. Rečeno je da se zamjenica, u ovom ajetu, odnosi na čovjeka, a ne na spermu. Allah, dž.š, kaže: "Neka čovjek pogleda od čega je stvoren! Stvoren je, (čovjek) od tekućine koja se izbaci. Koji, (čovjek) između kičme i grudi izlazi. Zaista je on, (čovjek) za svoj povratak sposoban." Dakle, zamjenica koja se upotrebljava u ajetu odnosi se na čovjeka a ne na spermu, jer čovjek izlazi iz mjesta koje je između kičme i grudi.